مقایسه کارایی الگوریتم LEACH با الگوریتم های خوشه بندی در کاهش مصرف انرژی گره ها در شبکه حسگر بی سیم
مقایسه کارایی الگوریتم LEACH با الگوریتم های خوشه بندی در کاهش مصرف انرژی گره ها در شبکه حسگر بی سیم
دوره 1، شماره 6، دی 98، صفحه 34 - 44
نویسندگان : مرجان محسنی * و محسن چگین

چکیده :
در شبكه‌هاي حسگر بي‌سيم، پروتكل‌هاي مسيريابي مبتني بر خوشه‌بندي از طريق تقسيم گره‌هاي همسايه به خوشه‌هاي مجزا و انتخاب سرخوشه‌هاي محلي براي تركيب و ارسال اطلاعات هر خوشه به ايستگاه مبنا و سعي در مصرف متوازن انرژي توسط گره‌هاي شبكه، بهترين كارايي را از لحاظ افزايش طول عمر و حفظ پوشش شبكه‌اي در مقايسه با ساير روش‌هاي مسيريابي به‌ دست مي‌آورند. با اين وجود، همه پروتكل‌هاي خوشه‌بندي ارائه شده تاكنون، تنها نزديكي جغرافيايي را به عنوان پارامتر تشكيل خوشه‌ها در نظر گرفته‌اند. دراین تحقیق، با مقایسه الگوریتمLEACH . با چند الگوریتم خوشه بندی، برتري آن از لحاظ افزايش طول عمر و حفظ بيشتر پوشش شبكه‌اي نشان داده می شود.

واژگان کلیدی :
حسگر بي‌سيم، الگوریتم LEACH، كاهش مصرف انرژي، خوشه‌بندي، مسیریابی