بررسی تاثیر رویکرد ساختارگرایانه بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان
بررسی تاثیر رویکرد ساختارگرایانه بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان
دوره 2، شماره 16، آبان 99، صفحه 42 - 33
نویسندگان : افسانه احمدی *

چکیده :
امروزه شیوه های جدید و فعال در یادگیری نقش اساسی را بر عهده دارند، اما این شیوه ها باید به گونه ای به کار گرفته شوند که دانش آموزان به جای ذخیره سازی اصول و مطالب علمی، درگیر مسائل اصلی زندگی شوند و مشکلاتی را که با زندگی واقعی آنان مرتبط است یاد بگیرند. مقاله ی حاضر از نوع کتابخانه ای است که با جستجو در میان نظرات اندیشمندان گردآوری و به رشته تحریر در آمده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی تاثیر رویکردساختارگرایانه بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان است. نتیجه این مقاله نشان می دهد که رویکرد ساختارگرایانه بر روی موفقیت تحصیلی دانش آموزان تاثیر مستقیم و مثبتی دارد اما باید از این نکته غافل نشد که این رویکرد نیز مانند رویکردهای دیگر مزایا و معایبی دارد که باید مدنظر مجریان تعلیم و تربیت قرار گیرد.

واژگان کلیدی :
رویکرد ساختارگرایانه، موفقیت تحصیلی، دانش آموزان