سنتز و مطالعه تاثیر دمای کلسینه شدن بر مورفولوژی سطح نانوذرات کلسیم سولفات پس از تزریق یون منگنز
سنتز و مطالعه تاثیر دمای کلسینه شدن بر مورفولوژی سطح نانوذرات کلسیم سولفات پس از تزریق یون منگنز
دوره 2، شماره 16، آبان 99، صفحه 54 - 43
نویسندگان : قدسیه قلی پور * و مهرانگیز مرادی و مهدی خدابخشی و رضا قلی پور و سید نورالدین میرنیا

چکیده :
کلسیم سولفات نیم آبه به عنوان گچ پاریس شناخته شده است که یک ماده بسیار سازگار می باشد و یکی از ساده¬ترین مواد برای پیوند استخوان با طولانی ترین سابقه بالینی با بیش از 100 سال قدمت است. دریسمن در سال 1892 گزارشی ارائه داده که در آن حفره استخوان با گچ پاریس پر شده بود که بعدها از آن به عنوان استخوان جامد استفاده شده بود. این یافته های بافت شناسی موجب تشویق دانشمندان در این زمینه شد. در این پژوهش تلاش بر این شد که خواص ساختاری این ترکیب پس از سنتز به روش سل-ژل، تاثیر دمای کلسینه شدن در دودمای ۳۰۰ و ۶۰۰ درجه سانتی گراد بررسی شده و جهت فعالیت های کاربردی دیگر استفاده شد. جهت مطالعه خواص ساختاری این ترکیب از روش های میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) ، آنالیز صفحه ای ، طیف سنجی پراش پرتو X (XRD) و ویژگی های تخلخل نمونه با اندازه گیری های BET استفاده شد.

واژگان کلیدی :
کلسیم سولفات، دمای کلسینه شدن، تزریق، سل-ژل