مدیریت جهادی، لازمه تحقق جهش تولید در دانشگاه
مدیریت جهادی، لازمه تحقق جهش تولید در دانشگاه
دوره 2، شماره 16، آبان 99، صفحه 26 - 17
نویسندگان : پری فهندژ سعدی *

چکیده :
مدیریت می‌تواند در عرصه های مختلف تأثیرگذار باشد اما زمانی می تواند دستاوردهای بزرگ مورد انتظار را تحقق بخشد که این مدیریت با مؤلفه های جهادی همراه باشد. مدیریت جهادی، یک سبک مدیریتی برگرفته از مدیریت اسلامی است که همه اصول، مبانی و مؤلفه‌های آن با اصول و مدیریت اسلامی منطبق است و در سال‌های اخیر، ادبیات مدیریت جهادی تا حدودی وارد عرصه علمی و پژوهشی شده‌است. در واقع قدمت این سبک از مدیریت به دوران پس از انقلاب اسلامی و بویژه در زمان شکل گیری جهاد سازندگی و سال های دفاع مقدس برمی‌گرد. هدف پژوهش حاضر توصیف و تبیین مدیریت جهادی، شناسایی مؤلفه ها و الگوی مدیریت جهادی به عنوان سبک مدیریتی موفق و یک تجربه اجرایی برگرفته از اصول مدیریت اسلامی در راستای تحقق جهش تولید در کشور بوده است. یافته‌ها نشانگر آن است که در مدیریت جهادی، عناصر اصلی تولید شامل سرمایه انسانی، جهش تولید، زیرساخت وفرآیند تولید، سرمایه و مواد اولیه تحت رهبری و سازماندهی جهادی منجر به رسیدن به اهداف و آرمان‌ها می‌گردند.

واژگان کلیدی :
جهش تولید، مدیریت جهادی، مدیریت