بررسي ارتباط نگرش های تربیتی والدین موثر با انگيزه های مطالعه و کتاب خوانی در دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان قروه
بررسي ارتباط نگرش های تربیتی والدین موثر با انگيزه های مطالعه و کتاب خوانی در دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان قروه
دوره 1، شماره 8، اسفند 98، صفحه 57 - 72
نویسندگان : فریدون یزدانی * و مصطفی جعفری

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف بررسي عوامل مؤثر بر انگيزه‌هاي مطالعه بر روي 200 نفر از دانش‌آموزان دوره ابتدایی شهرستان قروه و ارتباط آن با نگرش های تربیتی والدین آن ها انجام شده است. اين نمونه، به صورت خوشه‌اي انتخاب شده، و پرسشنامة انگيزه‌هاي خواندن پرسشنامه نگرش سنجی Survey of Attitude در اختيار آنان قرار گرفته است. يافته‌هاي پژوهش نشان داد دانش‌آموزان مورد بررسي، كمابيش همة انگيزه‌هاي خواندن را دارند و ميزان اين انگيزه‌ها از ضعيف تا متوسط، رتبه‌گذاري شده است. والدین دانش آموزانی که به مطالعه فرزندان بیشتر اهمیت می دادند غالباً از میان تحصیل کردگان نبودند. «رقابت»، «توجه والدین» و «نمره» از انگيزه‌هايي بودند كه در دانش‌آموزان مورد بررسي نسبت به بقيه در سطح بالاتري قرار داشتند و عواملی چون اجتناب از مطالعه، فشار والدین به دلایل غیر منطقی، مطالعه به قصد چالش برانگيزي و تكليف، نسبت به بقية انگيزه‌ها نمره‌هاي كمتري را به خود اختصاص دادند. و از عوامل اجتناب دارنده مطالعه در بین دانش آموزان بود. با بررسی کارناه دو سال اخیر دانش آموزان دریافتیم که بين انگيزه‌هاي اثربخشي، چالش برانگيزي، كنجكاوي، تشویق والدین و رقابت با معدل نمره ریاضی و علوم دانش‌آموزان مورد بررسي در دو سال اخير، رابطة معنادار وجود دارد.

واژگان کلیدی :
انگيزه‌هاي مطالعه، انگيزه‌هاي خواندن، دانش‌آموزان پایه نهم، تهران، نگرش تربیتی