بررسی و مقایسه‌ی معماری‌های امنیتی رایانش ابری در راستای ارائه راهکارهایی جهت ‏توسعه سازمان‌های امنیتی
بررسی و مقایسه‌ی معماری‌های امنیتی رایانش ابری در راستای ارائه راهکارهایی جهت ‏توسعه سازمان‌های امنیتی
دوره 1، شماره 8، اسفند 98، صفحه 18 - 32
نویسندگان : زهرا سلیمی *

چکیده :
رایانش ابری یک مقوله مهم در عصر نوین فناوری اطلاعات بدل شده است. از این رو جدیدترین تحقیقات در این حوزه پیرامون فناوری ابری صورت می گیرد. به همین دلیل شناخت چالش های پیرامون رایانش ابری از اهمیت بالایی برخوردار است. مفاهیم تعامل پذیری، امنیت، استانداردسازی و معماری های امنیتی مهم ترین چالش های فضای ابری هستند. از این رو، این مقاله با هدف بررسی معماری امنیتی رایانش ابری در سازمان های امنیتی سعی در توسعه مفاهیم امنیتی رایانش ابری دارد. به همین دلیل در ابتدا معماری های مختلف رایانش ابری تعریف و بررسی شده است. سپس با بررسی نقاط ضعف و قوت معماری های پیشنهادی، با ارائه راهکارهایی به توسعه سازمان های امنیتی در راستای بهبود معماری امنیتی ریانش ابری پرداخته شده است.

واژگان کلیدی :
رایانش ابری، معماری امنیتی، سازمان های امنیتی، معماری رایانش ابری