نقاط ضعف امنیتی در شبکه های حسگر بیسیم
نقاط ضعف امنیتی در شبکه های حسگر بیسیم
دوره 1، شماره 8، اسفند 98، صفحه 33 - 40
نویسندگان : ناهید ابراهیمی *

چکیده :
شبکه های بیسیم یکی از شاخه های علم مخابرات در عصر حاضر هستند که اثرات آن در زندگی روزمره به وضوح دیده می شود. در نوع خاص از این شبکه ها، مجموعه ای از حسگرها برای جمع آوری اطلاعات در یک محیط بیسیم با یکدیگر مرتبط هستند و به نام شبکه های حسگر بیسیم شناخته می شوند. از آنجایی که امنیت و حفاظت حریم شخصی در بسیاری از کاربردهای پیشنهادی مربوط به شبکه های حسگر بیسیم بسیار با اهمیت هستند شبکه های حسگر بیسیم معمولاً برای جمع آوری رکوردها از محیط غیر ایمن تنظیم می شوند. تقریباً تمامی پروتکل های امنیتی WSN بر این تاکید دارند که یک مهاجم میتواند به طور کلی یک گره حسگر را با روش دسترسی فیزیکی مستقیم کنترل نماید. ظهور شبکه های حسگر به عنوان یکی از تکنولوژیهای عمده در آینده، چالشهای مختلفی را برای محققان در پی داشته است. شبکه های حسگر بیسیم از تعداد زیادی گره حسگر کوچک که جداگانه اجرا می شوند و در موارد مختلف بدون دسترسی به منابع تجدیدپذیر انرژی تشکیل شده است. علاوه بر این امنیت بحث اساسی در پذیرش و بکارگیری شبکه های حسگر برای کاربردهای مختلف است؛ همچنین چالش های مختلفی در شبکه های حسگر نیز وجود دارد. در این مقاله امنیت شبکه های حسگر بیسیم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

واژگان کلیدی :
شبکه های حسگر بیسم، امنیت شبکه حسگر، ضعف شبکه