بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و اضطراب رقابتی در ورزشکاران مرد و زن شهر کرمان
بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و اضطراب رقابتی در ورزشکاران مرد و زن شهر کرمان
دوره 1، شماره 7، بهمن 98، صفحه 36-22
نویسندگان : سیده طاهره موسوی راد * و سیده طاهره مهدوی

چکیده :
هوش هيجاني به عنوان مجموعهاي از تواناييها و مهارتهايي كه فرد را براي سازگاري موثر با محيط و كسب موفقيت در زندگي تجهيز مي كند، معرفي مي گردد.اضطراب صفتي نيز، به صورت استعداد فرد براي ادراك موقعيت هاي خاص به عنوان موقعيت هاي تهديدكننده و پاسخ دادن به آنها با درجات متفاوتي از اضطراب حالتي تعريف شده است. پژوهش ها نشان داده اندكه افراد با هوش هيجاني بالا، سطوح پايين تري از هورمونهاي استرس و ديگر نشانگرهاي برانگيختگي هيجاني را دارا هستند. همچنين، فرضيه هاي جديد پيشنهاد مي كنند كه زماني كه سطح اضطراب افزايش يابد، كاهش شديدي در سطح عملكرد رخ خواهد داد،هدف از انجام این تحقیق بررسی ارتباط بین ابعاد هوش هیجانی و اضطراب رقابتی در ورزشکاران زن و مرد رشته های گروهی و انفرادی شهر کرمان است. ۲۷۰ ورزشکار زن و مرد از تیم های مختلف، که تمامی آنها دارای ۶ تا ۱۵ سال سابقه قهرمانی بودند، یک بار در شب قبل از مسابقه و بار دوم در فاصله نیم ساعت مانده به انجام مسابقه پرسشنامه های هوش هیجانی سیبریاشینگ و اضطراب رقابتی مارتنز (۱۹۷۰) را پر کردند. از آزمون همبستگی کندال، برای تعیین ارتباط متغیرها، آزمون کلموگروف اسمیرنوف جهت بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها، آزمون T نمونه های مستقل برای مقایسه عامل های نرمال و آزمون "U" مان-ویتنی برای مقایسه متغیرهایی که نرمال نبودند استفاده شده است. از نرم افزارهای spss برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها نشان دادند که از بین ابعاد هوش هیجانی فقط خود انگیختگی با اعتماد به نفس رابطه معنادار داشت (0.05>p) اما رابطه همه این ابعاد به غیر از همدلی با اضطراب شناختی معنادار بود (0.05>p). رابطه همه ابعاد به جز خودآگاهی و همدلی با اضطراب جسمانی معنا دار نبود (0.05>p). مردان از هوش هیجانی بالاتری برخوردارند، همچنین ثابت شد که بین اضطراب جسمانی، اعتماد به نفس و اضطراب شناختی در ورزشکاران مرد و زن تفاوت معناداری وجود نداشت (0.05>p). هوش هیجانی با اضطراب رقابتی در اکثر موارد ارتباط دارد. مسئولین و مدیران تیم های ورزشی باید با برنامه های آموزشی، شناخت و آگاهی ورزشکار را از توانایی و پتانسیل فردی افزایش دهند و در زمینه انگیزش نیز آموزش‌های لازم را به ورزشکار بدهند.

واژگان کلیدی :
هوش هیجانی، اضطراب رقابتی، ورزشکاران زن و مرد