تاثیر انگیزش شغلی معلمان در میزان بی انضباطی دانش آموزان
تاثیر انگیزش شغلی معلمان در میزان بی انضباطی دانش آموزان
دوره 2، شماره 15، مهر 99، صفحه 82 - 71
نویسندگان : افسانه احمدی *

چکیده :
مقاله حاضر از نوع مروری – کتابخانه است که با توجه به نظرات اندیشمندان این حوزه به رشته تحریر در آمده اشت. هدف از نگارش این مقاله بررسی تاثیر انگیزش شغلی معلمان در میزان بی انضباطی دانش آموزان است. نتیجه این مقاله نشان می دهد که میزان انگیزش معلمان تاثیر مثبتی بر میزان انضباط دانش آموزان دارد. در تبیین این یافته می توان گفت معلمانی که دارای انگیزش شغلی بالاتری بودند شغل خود را جذاب می دانستند و تلاش بیشتری برای موفق شدند در شغل خود داشتند و همچنین شیوه های مدیریتی مناسب با محیط کلاسی خود به کار می بردند و برعکس معلمان دارای انگیزش شغلی پایین به دلیل بی علاقگی به شغل خود انگیزه و تلاش کمی در شغل خود نشان می دانند.

واژگان کلیدی :
انگیزش شغلی، بی انضباطی، معلمان، دانش آموزان