تاثیر حرارت ورودی جوشکاری بر اعوجاج ورق A592-F کلدینگ شده با فولاد زنگ نزن سوپرداپلکس SAF 2507 بوسیله نرم افزار SYSWELD
تاثیر حرارت ورودی جوشکاری بر اعوجاج ورق A592-F کلدینگ شده با فولاد زنگ نزن سوپرداپلکس SAF 2507 بوسیله نرم افزار SYSWELD
دوره 1، شماره 7، بهمن 98، صفحه 73-63
نویسندگان : عباس کریمی کیسمی * و فرزاد فردانی

چکیده :
از فلزات پرکاربرد در ساخت مخازن تحت فشار می توان به فولادهای کم کربن با استحکام بالا اشاره کرد. به دلیل شرایط به شدت خورنده این محیط ها، برای افزایش مقاومت به خوردگی و طول عمر قطعات، سطح داخلی مخازن را توسط فولادهای زنگ نزن روکش-دهی می کنند. یکی از روش های رایج روکش دهی توسط جوشکاری کلدینگ می باشد. از مشکلات عمده این روش اعوجاج ایجاد شده در قطعات به علت تعداد پاس های زیاد جوش و توزیع غیریکنواخت دما در منطعه جوشکاری شده نسبت به اطراف می باشد. اهداف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی بین میزان حرارت ورودی جوشکاری با میزان اعوجاج و شکل حوضچه جوش می باشد. از چهار حرارت ورودی متفاوت (متغیر با سرعت پیشروی جوشکاری) برای انجام عملیات جوشکاری استفاده شده است. جوش ها بصورت سی و شش پاس جوش در قالب سه لایه دوازده تایی بر روی ورقه های فولاد A592-F اعمال شده اند. جنس فلز پرکننده نیز فولاد زنگ نزن سوپرداپلکس SAF2507 می باشد. با استفاده از نرم افزار المان محدود SYSWELD، نمونه های مذکور مورد تحلیل حرارتی و مکانیکی قرار گرفته و نتایج در نمونه های مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که حرارت ورودی جوشکاری نمونه-1 و نمونه-2 (بترتیب j/mm 2125 و 2428) کمترین میزان اعوجاج را موجب می شوند اما بدلیل نفوذ کامل تر و مناسب نمونه-2 نسبت به نمونه-1، حرارت ورودی j/mm 2428 بهترین گزینه برای کلدینگ این ورق تشخیص داده شد. در انتها نیز روش هایی برای کاهش اعوجاج پیش و در حین جوشکاری معرفی شد که روش های ایجاد قوس در قطعه و خنک کاری موضع جوش حین جوشکاری مناسب برای تحقیق پیش رو، تشخیص داده شد.

واژگان کلیدی :
اعوجاج، کلدینگ، GTAW، شبیه سازی، SYSWELD