بررسی مشغولیت تحصیلی دانش آموزان
بررسی مشغولیت تحصیلی دانش آموزان
دوره 2، شماره 11، خرداد 99، صفحه 23-14
نویسندگان : صابر شفیعی * و سعید سهیلی

چکیده :
مقاله حاضر از نوع مروری – کتابخانه ای است که با توجه به مطالعات کتابخانه ای و بررسی نظریات دانشمندان و صاحبنظران گردآوری و نگاشته شده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی مشغولیت تحصیلی دانش آموزان است که نتیجه این مقاله نشان می دهد که هر چه دانش آموزان در کارهای مدرسه مشغولیت بیشتری داشته باشند و به همان میزان اشتیاق تحصیلی آنها بیشتر و یادگیری آنها نیز افزایش پیدا می کند و دلبستگی در آنها به وجود می آید. لذا معلمان باید در ایجاد مشغولیت تحصیلی دانش آموزان همت خود را بکار گیرند و بستر ایجاد این مشغولیت و درگیری را پیدا کنند و از آن طریق در افزایش یادگیری دانش آموزان اقدام کنند.

واژگان کلیدی :
مشغولیت تحصیلی، درگیری تحصیلی، دانش آموزان