پیشگیری فنی یا وضعی از جرایم دارویی در حوزه تولید یا توزیع
پیشگیری فنی یا وضعی از جرایم دارویی در حوزه تولید یا توزیع
دوره 1، شماره 6، دی 98، صفحه 45 - 65
نویسندگان : مهرداد همدانی * و سجاد کاظمی

چکیده :
هدف پژوهش حاضر بررسی پیشگیری فنی یاوضعی از جرایم دارویی در حوزه تولید یا توزیع می باشد. روش پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای و مطالعه منابع و مآخذ مربوطه و قوانین و مقررات مختلف و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه وسازمان تعزیرات حکومتی و برخی آراء مربوطه بوده است. با توجه به اهمیت خاص مسائل دارویی و تعدد و تنوع جرایم مربوط به این امور و پراکندگی آنها در قوانین مختلف، وجود مراجع مختلف برای رسیدگی به این جرایم و در نتیجه بروز اختلاف در صلاحیت آنها ، تدوین قانونی دقیق، جامع و واحد جهت برخورد با مرتکبین این جرایم ضروری به نظر می رسد.به طور کلی در این تحقیق با ارائه مبحث جرایم دارویی و بررسی ابعاد آن به واکاوی پیشگیری فنی یاوضعی از جرایم دارویی در حوزه تولید یا توزیع آن پرداخته می شود.

واژگان کلیدی :
جرایم دارویی، پیشگیری فنی، تولید، توزیع، پیشگیری وضعی