تأثیر نسبت آب به سیمان بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی بتن های معمولی و پرعیار حاوی آب مغناطیسی
تأثیر نسبت آب به سیمان بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی بتن های معمولی و پرعیار حاوی آب مغناطیسی
دوره 2، شماره 13، مرداد 99، صفحه 1 - 10
نویسندگان : محمدعلی دشتی رحمت آبادی * و رضا ارجمندیان

چکیده :
بتن مصالح برگزیده در صنعت ساختمان و پر مصرف ترین مصالح مصرفی بشر پس از آب به حساب می آیند. در دو دهه اخیر تکنولوژی جدیدی به نام تکنولوژی آب مغناطیسی جهت افزایش کارآیی و مقاومت بتن با توجه به مصرف سیمان و آب کم تر مطرح شده است به منظور بررسی تأثیر آب مغناطیسی بر کارآیی بتن تر و همچنین مقاومت فشاری بتن سخت شده، ابتدا آب مغناطیسی توسط دستگاهی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته و سپس با طرح اختلاط های متفاوت ساخته شده است. که در این پروژه به بررسی اثر آب مغناطیسی بر خواص فیزیکی و مکانیکی بتن می پردازیم. این تحقیق به بررسی تأثیرات استفاده از آب مغناطیس، بر مقاومت فشاری وروانی بتن های کم عیار، معمولی وپر عیار می پردازد. متغییر های این تحقیق شامل شدّت میدان مغناطیسی، ونسبت آب به سیمان در طرح های اختلاط متفاوت می باشند. در انتها نمودارها و رابطه مقاومت فشاری و کارآیی بتن های حاوی آب مغناطیسی با نسبت آب به سیمان ارائه می گردد تمام نمونه های آزمایشگاهی بتن به مدّت 7 و28روز در آب نگهداری شدند و در این آزمایشها از آب شرب و همچنین از آب یک دور مغناطیسی شده، 5 دقیقه مغناطیسی شده و 15دقیقه مغناطیسی شده استفاده شده است.نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که مقاومت فشاری 28 روزه، نمونه های ساخته شده با آب مغناطیسی در بتن های با عیار متوسط و زیاد به ترتیب در نسبت آب به سیمان 6/0 با افزایش %13، %14 و کاهش 26%میانگین مقاومت فشاری نسبت به آب شرب را نشان داده است.

واژگان کلیدی :
آب مغناطیسی، نسبت آب به سیمان، مقاومت فشاري، بتن معمولی، بتن کم عیار و بتن پر عیار