ارزیابی اثر مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد نوآوری شرکت ایران خودرو(شاهد تجربی: بخش معاونت بازاریابی و فروش شرکت ایران خودرو)
ارزیابی اثر مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد نوآوری شرکت ایران خودرو(شاهد تجربی: بخش معاونت بازاریابی و فروش شرکت ایران خودرو)
دوره 3، شماره 29، آذر 1400، صفحه 30 - 21
نویسندگان : علی مرزبان عباس آبادی *

چکیده :
تغییرات سریع بازار و کاهش طول عمر محصولات از چالش های مهم در بازارهای رقابتی هستند که سازمانها را بر آن داشته تا از نوآوری های فناوری استفاده کنند. اصول کیفیت فراگیر از آموزش شروع و به آموزش ختم می گردد و این آموزش و بازآموزی باید کلیه پرسنل سازمان را در برگیرد. هدف از مقاله حاضر ارزیابی اثر مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد نوآوری بخش معاونت بازاریابی و فروش شرکت ایران خودرو بوده است. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بوده و در زمره تحقیقات کاربردی است. جامعه‌ی آماری را مدیران و پرسنل بخش معاونت بازاریابی و فروش ایران خودرو تشکیل داده اند که دارای تجربه کاری بالای 5 سال و تحصیلات کارشناسی و بالاتر بوده اند و تعداد آنها 400 نفر بوده و بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 196 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند که پرسشنامه بین این افراد بصورت تصادفی توزیع گردید. جهت دریافت نتایج بهتر تعداد 250 پرسشنامه توزیع نمودیم که ازین تعداد، 222پرسشنامه بدون نقص دریافت شد. نتایج نشان داده است که متغیرهای تعهد و حمایت مدیریت ارشد، مسئولیت پذیری و خدمات رسانی، آموزش، مشارکت، به کارگیری آمار و اطلاعات و عوامل فیزیکی تبیین کننده مدیریت کیفیت فراگیر در شرکت ایران خودرو هستند، همچنین متغیرهای نوآوری در محصول/خدمت، نوآوری در فرایند و نوآوری سازمانی تبیین کننده عملکرد نوآوری در شرکت ایران خودرو می باشند، ضمن اینکه ارتباط بین دو متغیر مدیریت کیفیت فراگیر و عملکرد نوآوری برقرار است.

واژگان کلیدی :
مدیریت کیفیت فراگیر، عملکرد نوآوری، شرکت ایران خودرو