بررسی تاثیر سرمایه فکری بر هزینه سرمایه و ارزش بازار شرکت ها (مطالعه موردی: شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار)
بررسی تاثیر سرمایه فکری بر هزینه سرمایه و ارزش بازار شرکت ها (مطالعه موردی: شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار)
دوره 1، شماره 8، اسفند 98، صفحه 41 - 56
نویسندگان : مهدی نبی پور افروزی * و صفیه خوشخو امیری و ساجده احسانیان

چکیده :
امروزه برای ارزش گذاری صنایع مبتنی بر علوم در واحدهای کسب‌ کار، نقش سرمایه فکری بیشتر از سرمایه مالی است. برای یافتن راه کارهای مناسب جهت دستیابی به روش‌های کارآمد در ارزیابی سرمایه‌های فکری، سیستم حسابداری نقشی کلیدی را ایفا می کند. یکی از مهم ترین ناکارآمدی سیستم های حسابداری سنتی، انعکاس ارزش سرمایه های فکری در گزارش های مالی واحدهای کسب و کار نیست. این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین سرمایه فکری، هزینه سرمایه و ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به مدت هشت سال از 1390 تا 1397 انجام شده و داده های 84 شرکت را ارزیابی کرده است. برای اندازه گیری سرمایه فکری، از ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری، ارزش افزوده سرمایه فکری و ارزش افزوده سرمایه استفاده شده است. استفاده از این معیارها، رایج ترین روش برای اندازه گیری سرمایه فکری است. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، روش همبستگی پیرسون، مدل های رگرسیون تک متغیره و چند متغیره و آزمون Z وانگ مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این کار نشان داد که ارزش افزوده ی سرمایه بکار گرفته شده، ارزش افزوده سرمایه فکری و ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری، بر میانگین وزنی هزینه سرمایه تاثیر معکوس دارد، اما بر ارزش بازار تاثیر نمی گذارد.

واژگان کلیدی :
ارزش افزوده سرمایه فکری، ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری، ضریب ارزش افزوده سرمایه ی فیزیکی به کار رفته، میانگین وزنی هزینه سرمایه، ارزش بازاری و هزینه تامین مالی.