عدم اطمینانی سیاست های کلان اقتصادی، رقابت اطلاعاتی و نقدینگی
عدم اطمینانی سیاست های کلان اقتصادی، رقابت اطلاعاتی و نقدینگی
دوره 3، شماره 25، مرداد 1400، صفحه 163 - 150
نویسندگان : محمدرضا حیدری * و ابوالفضل رمضانی ورزنه و علیرضا مومنی

چکیده :
ورشکستگی و زیان بسیاری از شرکت ها در بحران مالی اخیر در اقتصاد جهانی، اهمیت توجه به نقدینگی شرکت ها را به عنوان شاخصی که می تواند نشان دهنده سلامت و ثبات شرکت باشد، دوچندان کرده است. همچنین با توجه به ارتباط عملکرد شرکت با میزان فعالیت بخش های کلان اقتصادی و اینکه نااطمینانی و بی ثباتی در فضای اقتصاد کلان به بی ثباتی سیستم مالی منجر شده و در نهایت عملکرد و فعالیت شرکت ها را تحت تاثیر قرار می دهد، ضرورت توجه را بیش از پیش می کند به طوری که امروزه بررسی و اطمینان سیاست های کلان اقتصادی برای شرکت ها بسیار مهم شده است. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر، عدم اطمینانی سیاست های کلان اقتصادی، رقابت اطلاعاتی و نقدینگی می باشد. دوره مورد بررسی در این پژوهش، دوره ای هشت ساله شامل سال های 1390 تا 1397 است. جامعه آماري اين پژوهش، کليه شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این مطالعه از روش داده های ترکیبی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده خواهد شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که اثر متغیر مستقل نااطمینانی سیاست های کلان اقتصادی بر نقدینگی سهام تاثیر منفی و معناداری داشته است و حاکی از این موضوع است که افزایش نااطمینانی منجر به افزایش ریسک مالی و کاهش بازده و نقدینگی سهام خواهد شد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که اثر متغیر مستقل رقابت اطلاعاتی بر نقدینگی سهام تاثیر مثبت و معناداری داشته است و حاکی از این موضوع است که افزایش رقابت اطلاعاتی منجر به افزایش شفافیت و اعتماد سهامداران و کاهش ریسک مالی و افزایش بازده و نقدینگی سهام خواهد شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که اثر متغیر تعاملی مستقل نااطمینانی سیاست های کلان اقتصادی و رقابت اطلاعاتی بر نقدینگی سهام تاثیر مثبت و معناداری داشته است.

واژگان کلیدی :
عدم اطمینان سیاست های کلان اقتصادی، رقابت اطلاعاتی، نقدشوندگی