مطالعه تطبیقی پوشش محلی مردم هرمزگان با زرتشتیان
مطالعه تطبیقی پوشش محلی مردم هرمزگان با زرتشتیان
دوره 2، شماره 12، تیر 99، صفحه 1 - 14
نویسندگان : زهرا صادقی و آذین نجفی و سیده فضیله حمزوی و مرضیه حامی رودباری و بابک دهقانی * و مرجان شاهین زاده

چکیده :
پوشش در ادیان، آیین ها و اقوام مختلف اهمیت ویژه ای دارد. زرتشتیان و مردم هرمزگان نیز پوشش مختص به خود را دارند که به نظر می رسد شباهت هایی با یکدیگر داشته باشند و طبق تحقیقات صورت گرفته متوجه ویژگی های پوشش محلی مردم هرمزگان که شامل زنان و مردان می شود و زرتشتیان می‌شویم و با اجزا و شکل پوشش ها آشنا شده و درباره چگونگی پوشش ها آگاهی می یابیم.

واژگان کلیدی :
پوشش، هرمزگان، زرتشتیان