مروری بر عوامل موثر بر موفقیت و شکست پروژه های مهندسی مجدد فرآیند ها
مروری بر عوامل موثر بر موفقیت و شکست پروژه های مهندسی مجدد فرآیند ها
دوره 4، شماره 33، فروردین 1401، صفحه 79 - 60
نویسندگان : زهره امیریان * و احمد مصلی نژاد

چکیده :
روند رو به رشد رقابت در سازمان های تجاری امروزه باعث شده است که دستیابی به مزیت رقابتی پیچیده تر از گذشته شود و ارتقای عملکرد سازمان به عنوان یکی از دغدغه های اصلی مدیران عالی سازمان ها می باشد. مهندسی مجدد فرآیند ها (BPR) روشی است که مدیران ارشد بر توانایی های آن تکیه میکنند و فرآیند های اشتباه گذشته شان را حذف و یا تغییر می نمایند تا در راستای بهبودی مستمر کسب و کارشان قدم بردارند. اما گاهی پروژه های BPR نیز با شکست مواجه می شوند. لذا ما در این مقاله با مطالعه چند مقاله پژوهشی داخلی و خارجی عوامل شکست و همچنین موثر بر موفقیت و عملکرد سازمان در رابطه با مهندسی مجدد فرآیند ها را ذکر کردیم تا چراغ راهی برای مدیران کسب و کار ها باشد و نیز زمینه را برای تحقیقات آینده محققان هموار سازد.

واژگان کلیدی :
BPR، اندازه گیری عملکرد سازمانی، عوامل موفقیت BPR، عوامل شکست BPR، عملکرد کارکنان، یادگیری سازمانی.