تأثیر پارک های علم و فناوری در توسعه کسب و کار
تأثیر پارک های علم و فناوری در توسعه کسب و کار
دوره 2، شماره 16، آبان 99، صفحه 32 - 27
نویسندگان : سمیرا دالوندی *

چکیده :
فقدان زنجیره یکپارچه از تحقیق، فناوری و توسعه و فاصله قابل توجه بین ایده‌های علمی و تحقیقاتی محصولات و خدمات از واقعیت‌های جهان کنونی است. پارک علم و فناوری نقشی مهم در نوآوری تکنولوژیک و اقتصادی کشورهای مختلف و کارآفرینی دارند. پارکها و مراکز رشد علم و فناوری، متناسب با نیازهای صنعت برای رسیدن به انواع نوآوری‌ها و بهره‌برداری ‌مناسب از دستاوردهای حاصل و عرصه توسعه فناوری نقش مؤثری دارند. پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری می‌توانند یکی از مهمترین زیرساخت‌های هوشمند برای ایجاد اقتصاد و دانش محور محسوب گردند، به شرط آنکه عملکرد آنها بطور مستمر ارزیابی و پایش شود. ارزیابی عملکرد به عواملی چون به چگونگی آغاز و به کار و شکل گیری؛ وظایف، اهداف و فعالیت‌ها؛ ارزیابی خدمات و اثرات عملکردی پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری بستگی دارد.

واژگان کلیدی :
پارک علم و فناوری، کارآفرینی، کسب و کار، توسعه