بررسی میزان حجم هوای جاری شش‌ها در هنگام دم و بازدم
بررسی میزان حجم هوای جاری شش‌ها در هنگام دم و بازدم
دوره 4، شماره 33، فروردین 1401، صفحه 59 - 47
نویسندگان : پوهاند میر محمد ظاهر حیدری *

چکیده :
شش‌ها یکی از اعضای مهم سیستم تنفسی بوده که صحت و سلامتی آن به اعضا و سیستم‌های بدن تأثیر دارد. بدن موجودات زنده جهت تهیه آکسیجن برای میتالولیسم سلولی و دفع کاربن دای اکساید به دستگاه تنفس وابسته است. دستگاه گردش خون ابزار انتقال گاز بین بافت‌ها(سلول‌های) بدن و شش‌ها بوده و به این ترتیب گردش خون و دستگاه تنفس با آن وابسته است. تحقیق حاضر یک تحقیق عملی برای اندازه‌گیری شش‌ها در هنگام دم و بازدم می‌باشد. جامعه آماری تحقیق را افراد داوطلب و تصادفی از ولایات زون شمال اند؛ که برای اندازه‌گیری فکتورها شامل تحقیق گردیده اند. این تحقیق بالای 110 مریض بدون درنظر داشت مریضی و یا عدم مریضی انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد که میزان حجم هواش شش‌ها مربوط به وزن، برسینه، شغل، سن و فشار بوده و رابطه آنها معنی‌دار است.

واژگان کلیدی :
دم، بازدم، فلومتر، حجم هوای شش‌ها و دستگاه تنفس