بررسی پرخاشگری دانش آموزان
بررسی پرخاشگری دانش آموزان
دوره 2، شماره 12، تیر 99، صفحه 25 - 34
نویسندگان : صابر شفیعی * و میلاد شریف زاد

چکیده :
مقاله حاضر از نوع توصیفی است که با توجه به مطالعات کتابخانه ای و گردآوری نظرات دانشمندان گردآوری و نگاشته شده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی پرخاشگری دانش اموزان و عوامل مرتبط با آن است. نتیجه این مقاله نشان می دهد که پرخاشگری می تواند در پیشرفت تحصیلی و عملکرد تحصیلی تاثیر مستقیم داده باشد؛ لذا بر مجریان امر تعلیم و تربیت فرض است که فاکتورهای پرخاشگری را بشناسند و در جهت رفع آن اقدام عاجل کنند.

واژگان کلیدی :
پرخاشگری، پیشرفت و عملکرد تحصیلی، دانش آموزان