تاثیر بازی درمانی بر کاهش خشونت دانش آموزان
تاثیر بازی درمانی بر کاهش خشونت دانش آموزان
دوره 2، شماره 17، آذر 99، صفحه 20 - 10
نویسندگان : محمد رضا پراز * و صابر شفیعی و علیرضا فتح الهی

چکیده :
مقاله حاضر از نوع مروری – کتابخانه ای است که با توجه به نظرات صاحبنظران به رشته تحریر در آمده است . هدف از نگارش این مقاله تاثیر بازی درمانی بر کاهش خشونت دانش آموزان است. نتیجه این مقاله نشان می دهد که بازی درمانی روشی است که به کودك فرصت میدهد تا احساسات آزار دهنده و مشکلات درونی خود را از طریق بازی بروز دهد و آنها را به نمایش درآورد و درمانگر نیز فرصتی را فراهم میکند که به کودك کمک کند تا یاد بگیرد تعارضات خود را حل کند.و در مسیر این تحقیق کلیه این تغییرات دیده میشد. بنابراین بازی درمانی بر کاهش خشونت در دانش آموزان تاثیر مستقیم و مثبتی دارد.

واژگان کلیدی :
بازی درمانی، خشونت، دانش آموزان