بررسی عوامل تشدید کننده مشکلات قلبی در نزد مریضان بستری شفاخانه ابوعلی سینای بلخی
بررسی عوامل تشدید کننده مشکلات قلبی در نزد مریضان بستری شفاخانه ابوعلی سینای بلخی
دوره 2، شماره 19، بهمن 99، صفحه 45 - 40
نویسندگان : محمد خالد صادق *

چکیده :
هدف: مشکلات قلبی شایع‌ترین علت بستر شدن مرگ‌ومیر مریضان مبتلا به مشکلات قلبی بوده و از طرف دیگر با توجه به افزایش روز افزون مشکلات قلبی نسبت به دو دهه گذشته در این تحقیق سعی شده است عوامل تشدیدکننده مشکلات قلبی در نزد مریضان بستری در شفاخانه ابوعلی سینای بلخی موردمطالعه قرار گیرد. روش تحقیق: این تحقیق از نوع Cross- Sectional است که بر روی (200) مریضان قبلی تشدیدِ شده از حمل سال 1388 الی میزان 1399 در شفاخانه ابوعلی سینای بلخی بستری‌شده بودند، صورت گرفت. برای تمام مریضان پرسشنامه که شامل مشخصات فردی، نحوه مصرف دوا، رژیم غذایی قبل از بستری، یافته‌های بالینی و پاراکلینیک در زمان بستر شدن و علت نهایی تشدید مشکلات قلبی (با تشخیص متخصص مربوطه) تکمیل گردیده که نتایج با استفاده از روش‌های توصیفی ارائه‌شده است. نتایج: یافته‌های تحقیق نشان داد که مریضان سنین 71- 80 سال بیش از مریضان هر گروه دیگر بستری شدند که با توجه به شیوع بالاتری این مریضی در سنین بالا، طبیعی به نظر می‌رسد. مهم‌ترین علت بستری شدن این مریضان، عدم رژیم داویی، سندرم حاد کرونری، فشارخون کنترول نشده، عفونت، شرایط نامناسب محیطی، آنمی، آریتمی ها، میوکاردیت و آمبولی ریوی بود. نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد آموزش صحیح درباره نحوه رعایت رژیم دوایی و غذایی به مریضان و خانواده‌های آنان در بسیاری از موارد از تشدید مشکلات قلبی و ایجاد مشکلات جدی برای مریضان و مصارف بالای تداوی خواهد کاست.

واژگان کلیدی :
مشکلات قلبی، عوامل، شفاخانه ابوعلی سینای بلخی