بررسی مدل پیش بینی تقلب بنیش (1999)، در شرکت های مشمول ماده 141 قانون تجارت ایران (ورشکسته)
بررسی مدل پیش بینی تقلب بنیش (1999)، در شرکت های مشمول ماده 141 قانون تجارت ایران (ورشکسته)
دوره 3، شماره 26، شهریور 1400، صفحه 80 - 70
نویسندگان : مرضیه یوسفی *

چکیده :
مدیران شرکت های درمانده مالی و ورشکسته، انگیزه های بیشتری برای دستکاری سود فرصت طلبانه دارند. برخی از پژوهشگران، معتقدند که متغیرهای مالی می تواند ورشکستگی و تقلب مالی را پیش بینی کند. بر این اساس هدف این تحقیق پیش بینی تقلب با استفاده از مدل بنیش (1999)، در شرکت های ورشکسته (مشمول ماده 141)، است. با استفاده از داده های 99 شرکت طی دوره زمانی 1390 تا 1398، مشتمل بر 979 سال- شرکت بر اساس معیار ماده 141 قانون تجارت ایران، مدل بنیش مورد بررسی قرار گرفت. يافته هاي حاصل از آزمون فرضيه تحقیق نشان داد که در یکسال قبل از مشمول شدن ماده 141، حدود 68 درصد نمونه در گروه متقلب قرار گرفتند و در سال مشمول شدن ماده 141، حدود 5/62 درصد متقلب شناسایی شده اند. بنابراین شرکت ها در سال های قبل از ورشکستگی اقدام به تقلب می کنند.

واژگان کلیدی :
مدل بنیش، تقلب، ورشکستگی، ماده 141 قانون تجارت ایران