تحلیل شیوه های جذب محبت الهی در آموزه های قرآن و حدیث
تحلیل شیوه های جذب محبت الهی در آموزه های قرآن و حدیث
دوره 3، شماره 21، فروردین 1400، صفحه 67 - 60
نویسندگان : محمّدمهدی کریمی نیا * و حسین اکبری و مجتبی انصاری مقدم

چکیده :
سراسر هستی معشوق ذات خدای متعال است و تمامی مخلوقات، عاشقانه به سوی او در شتابند. زیباترین مظهر محبت، محبت الهی است که در بطن آیات و روایات می توان آن را به وضوح مشاهده نمود. آیات قرآن کریم و روایات فراوانی در این بحث موجود است که راه را برای آدمی نشان داده اند. پژوهش حاضر با روشی توصیفی- تحلیلی به بررسی شیوه های جذب محبت الهی در آموزه های قرآن وحدیث می پردازد. در آیات و روایات راهکارهای متعددی از جمله «اجتهاد در طاعت، اشتیاق در امور معنوی، تبعیت از نبوت، وارسته شدن از دنیا، مبارزه با نفس، انجام واجبات و مستحبات، نفع رسانی به مردم و غیره» برای جذب محبت الهی آمده است که آدمی در هر مرتبه ای محبت خداوند را بالاتر می برد. نتیجه آنکه در پی اجرای دقیق این شیوه ها آثاری چون «الهام بندگی، اعطای یقین، آرامش، دین فهمی، روحیه قناعت، عفت، صداقت و راستگویی، امانت داری، خوش خلقی، قلب سلیم وغیره» به انسان می رسد.

واژگان کلیدی :
محبت الهی، شیوه های جذب، قرآن، حدیث، طاعت، مبارزه با نفس، نفع رسانی به مردم.