علل و مجازات همجنس گرایی در جوامع امروزی (با نگاهی به آموزه‌های اسلامی)
علل و مجازات همجنس گرایی در جوامع امروزی (با نگاهی به آموزه‌های اسلامی)
دوره 3، شماره 25، مرداد 1400، صفحه 149 - 130
نویسندگان : محمدامین شریفی مازودره و محمّدمهدی کریمی نیا * و علی مدد مالکی و مجتبی انصاری مقدم

چکیده :
مبحث همجنس گرایی مبحثی بسیار مهم است که نه تنها باعث نابودی شخص بلکه باعث نابودی جامعه می گردد و از سالیان سال جامعة بشری را گرفتار خود کرده است به همین خاطر تحقیقات زیادی مبنی بر زمینه های مختلف این انحراف تبیین شده است؛ در نتیجه سعی شده تا علل مهمی را که باعث این انحراف می گردد از دیدگاه فمینیسم، روانشناشی و اسلام مورد برسی قرار می گیرد و در ذیل آن مضرات و فلسفة تحریم این عمل مورد بحث واقع می شود و در نهایت مجازات این عمل از منظر ادیان، قوانین داخلی و خارجی ذکر می گردد.

واژگان کلیدی :
همجنس گرایی، آزادی جنسی، همجنس بازی، لواط، سحق، مجازات همجنس بازی