واکاوی شکل گیری و تأثیرات فرهنگی فراماسونری در ایران
واکاوی شکل گیری و تأثیرات فرهنگی فراماسونری در ایران
دوره 3، شماره 27، مهر 1400، صفحه 103 - 94
نویسندگان : خدیجه لویمی و محمّدمهدی کریمی نیا * و مجتبی انصاری مقدم

چکیده :
تاریخ گواهی می دهد که درست در همان روزگارانی که دانش و کارشناسی و نوآوری غرب روندی نو یافت و با شتاب چشمگیر رو به گسترش نهاد؛ پدیده دیگری در سراسر جهان با همان شتاب خودنمایی کرد که استعمار غرب نام گرفت. سوال مطرح شده در این نوشتار بررسی علل هم سویی و ارتباط تنگاتنگ سازمان سری و مرموز فراماسونری با اندیشه بورژوازی غرب(استعمار غرب) که با گذر زمان همواره در قالبی نو و ساختار نظری خاص، خود را مطرح می کند، چه بوده؟ که در رهگذر این پیوستگی نیز شعارهای زیبا و سودمندی برای همه انسانها سر می دهد و مردم زیر سلطه و ستم کشیده جهان را به همنوایی با شعار خویش می خواند. این نوشته با دیدگاهی توصیفی- تحلیلی و با روش تحقیقی کتابخانه ای و استفاده از کتب و مقالات به شناختی مختصری از سازمان فراماسونری و ارتباط آن با یهودیت و استعمار و نیز چگونگی ورود آن به ایران عهد قاجار می پردازد. نتایج نشان داد پدیده فراماسونری حاصل جهان غرب است. در نتیجه وقوع انقلاب اسلامی باعث تعطـــیل شدن لژهای(شناخته شده) فراماســـونری در ایران شد اما تفکر فراماسونری در قالب های لیبرالیسم، پلورالیــسم، نسبی گرایی و... ترویج شد و هنوز هم به قوت هر چه تمامتر ترویج می شود.

واژگان کلیدی :
استعمار، بورژوازی. فرهنگ، فراماسونری، یهودیت