بررسی برنامه تلفیقی بر خلاقیت دانش آموزان ابتدایی
بررسی برنامه تلفیقی بر خلاقیت دانش آموزان ابتدایی
دوره 2، شماره 17، آذر 99، صفحه 9 - 1
نویسندگان : افسانه احمدی *

چکیده :
مقاله حاضر از نوع مروری – کتابخانه است که با توجه به نظرات اندیشمندان این عرصه به رشته تحریر در آمده است . هدف از نگارش این مقاله بررسی برنامه تلفیقی بر خلاقیت دانش آموزان ابتدایی است. نتایج این مقاله نشان می دهد که روش آموزش تلفیقی در برنامه درسی به افزایش خلاقیت در دانش آموزان می شود و می توان به این واقعیت اشاره کرد که فراگیرندگان در روش آموزش تلفیقی در برنامه درسی به جاي یکجا نشستن وتمرین کردن،محیطی شادوپرنشاط راتجربه می کنندوبه انجام فعالیت هاي مختلف می پردازند. مطابق با یافته ها پژوهش حاضر نشان می دهد که برنامه درسی تلفیق شده باعث افزایش خلاقیت در دانش آموزان می شود.

واژگان کلیدی :
برنامه تلفیقی، خلاقیت، دانش آموزان