چگونگی و حد و حصر رابطه دختر و پسر قبل از ازدواج از نظر آیات و روایات
چگونگی و حد و حصر رابطه دختر و پسر قبل از ازدواج از نظر آیات و روایات
دوره 3، شماره 27، مهر 1400، صفحه 60 - 50
نویسندگان : حسین جلائی نوبری *

چکیده :
یکی از پدیده های اجتماعی در جوامع معاصر در حوزه روابط بین شخصی، پدیده نوظهور معاشرت و دوستی دختر و پسر پیش از ازدواج است. این مطالعه با هدف بررسی و شناخت نگرش دینی نسبت به معاشرت و روابط دختر و پسر پیش از ازدواج و همچنین بررسی رابطه عوامل اجتماعی و فرهنگی با نگرش به این گونه معاشرت ها انجام شده است. پژوهش حاضر به روش تحقیقی- توصیفی و با رویکرد کتابخانه ای صورت گرفته است، یافته های پژوهش نشان می دهد که روابط دختر و پسر قبل از ازدواج باعث برخی آسیب های جدی به جامعه و خانواده و روح و روان فرد می شود که در برخی موارد اثرات مخربی بر فرد و جامعه وارد می کند. در قرآن کریم و روایات معصومین علیهم السلام راه های درست حضور در جامعه و ارتباط بین افراد مشخص شده که هر یک از این مسائل در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار می گیرد.

واژگان کلیدی :
ازدواج، آیات و روایات، پسر، رابطه دختر و پسر، دختر