پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر اساس شیوه های فرزند پروری و الگوهای ارتباطی خانواده دانش آموزان متوسطه دوم شهر خرم آباد
پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر اساس شیوه های فرزند پروری و الگوهای ارتباطی خانواده دانش آموزان متوسطه دوم شهر خرم آباد
دوره 3، شماره 22، اردیبهشت 1400، صفحه 116 - 102
نویسندگان : هادی فراست *

چکیده :
هدف تحقیق بررسی اعتیاد به اینترنت با شیوه های فرزند پروری و الگوی ارتباطی خانواده دانش آموزان متوسطه دوم شهر خرم آباد بود.تحقیق حاضربه لحاظ هدف ، کاربردی و به لحاظ ماهیت توصیفی- همبستگی است ، جامعه آماری تحقیق شامل دانش آموزان متوسطه دوم شهر خرم آباد بود که از تعداد 800 نفر دانش آموز ،بر اساس جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان ، 302 نفر(151 نفر پسر ، و 151 نفر دختر ) به‌عنوان نمونه مورد مطالعه و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب شدند. پرسشنامه اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ(1988) ،پرسشنامه الگوهای ارتباطی خانواده (2000)و پرسشنامه شیوه های فرزند پروری بامریند(1973) به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات در نظر گرفته شدند، تجزيه و تحليل داده ها در بخش تحلیل توصیفی « میانگین ، انحراف معیار و درصد نمرات و رسم نمودار» ، در بخش تحلیل استنباطی « آزمون کولموگروف اسمیرنف ، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیلی رگرسیون به شیوه گام به گام » محاسبه شد. نتایج نشان داد، بین اعتیاد به اینترنت با شیوه های فرزند پروری و الگوهای ارتباطی خانواده در خانواده دانش آموزان متوسطه دوم شهر خرم آباد رابطه معناداری وجود دارد. که در گام سوم فرزند پروری سهل گیرانه – فرزند پروری استبدادی - فرزند پروری سهل گیرانه – فرزند پروری قاطع و اطمینان بخش در تحلیل باقی ماندند و 1 درصد از واریانس اعتیاد به اینترنت دانش آموزان متوسطه دوم شهر خرم آباد را پیش بینی نمودند.

واژگان کلیدی :
اعتیاد به اینترنت، الگوهای ارتباطی، شیوه های فرزندپروری، دانش آموزان