برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات در سازمان ها
برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات در سازمان ها
دوره 3، شماره 27، مهر 1400، صفحه 93 - 88
نویسندگان : الهه خزایی پول * و پرستو پور اسحق و مهدی علیرضا نژاد

چکیده :
برنامه ریزی استراتژیک به مفهوم برنامه ریزی آینده یک سازمان است، یعنی جهتی که سازمان می خواهد در آن جهت حرکت کند و برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات برای هر سازمان، سندی است که معماری اطلاعات سازمان را در پرتو ملاحظات استراتژیک مانند: ماموریت، اهداف و اولویت های سازمان تعیین کرده و برنامه اجرایی لازم برای دستیابی به سیستم ها و پایگاه های اطلاعاتی را در سطح سازمان تعیین می کند. برنامه های استراتژیک در محیط متغیر و پویای امروزی تاثیر به سزایی در موفقیت های سازمانهای دولتی داشته است. برنامه ریزی استرتژیک فناوری اطلاعات منشور و برنامه کلان سازمان در زمینه سیستم های اطلاعاتی و به طور کلی، فناوری اطلاعات است. با توجه به نفوذ قابل توجه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در کلیه سطوح و حوزه های جامعه و پیاده سازی پروژه های مختلف فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در سازمانی، به شدت احساس می شود. به عبارتی دیگر، مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات بازتاب و برنامه کلان سازمان در زمینه سیستم های اطلاعاتی و به طور کلی فناوری اطلاعات است.

واژگان کلیدی :
برنامه ریزی استراتژیک، فناوری اطلاعات، سازمان ها، معماری سازمان