اثربخشی بازی درمانی بركاهش اضطراب دانش آموزان دبستانی دارای اختلال دیکته مقطع ابتدايي دبستان پسرانه لقمان شهر گچساران
اثربخشی بازی درمانی بركاهش اضطراب دانش آموزان دبستانی دارای اختلال دیکته مقطع ابتدايي دبستان پسرانه لقمان شهر گچساران
دوره 3، شماره 25، مرداد 1400، صفحه 69 - 57
نویسندگان : زهرا عزیزی *

چکیده :
در پژوهش حاضر هدف پژوهش بررسي اثربخشی بازی درمانی بركاهش اضطراب دانش آموزان دبستانی دارای اختلال دیکته مقطع ابتدايي مدرسه پسرانه لقمان در شهر گچساران بود. جامعه آماری این پژوهش تمامی دانش آزموزان دبستان ابتدایی پسرانه لقمان شهر گچساران که تعداد آنان 186بود ودر سال تحصیلی 99 -1400 مشغول به تحصیل هستند. بدین منظور آموزان دارای اختلال دیکته تعداد 30 نفر که نمره بالاتری اضطراب کسب کردند به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و در 2 گروه(1گروه آزمایش و 1 گروه کنترل)، به صورت تصادفی جایگزین شدند. گروه آزمایش، با روش آموزش بازی درمانی تحت مداخله قرار گرفتند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه اضطراب ( بک، 1975) استفاده شد. گروه آزمایشی دوم 10 جلسة آموزش بازی درمانی را گذراندند. نتایج تحلیل کواریانس با استفاده از روش بازی درمانی، کاهش اضطراب دانش آموزان دبستانی دارای اختلال دیکته مقطع ابتدايي را در گروه های آزمایشی را نسبت به گروه کنترل نشان داد.

واژگان کلیدی :
اضطراب ، بازی درمانی، اختلال دیکته.