نقش عوامل موثر در هویت بخشی به سیما و منظر شهری (نمونه موردی: بافت مرکزی شهر قروه)
نقش عوامل موثر در هویت بخشی به سیما و منظر شهری (نمونه موردی: بافت مرکزی شهر قروه)
دوره 3، شماره 25، مرداد 1400، صفحه 42 - 23
نویسندگان : حمیدرضا عرفانی *

چکیده :
امروزه با تبعیت از الگوی کلاسیک توسعه و پیروی کورکورانه از مدل های کلیشه ای توسعه شهری که نسبت به شرایط و خصوصیات بومی بی اعتنا است، نه تنها شرایط ناپایداری را در شهر ها پدید آورده، بلکه ناپایداری در معنا و مفاهیمی هم‌چون هویت شهرها را نیز به دنبال داشته است. از این‌رو یکی از مسایل مهم در شهر قروه نیز کم توجهی به مقوله هویت در طراحی و اجرای پروژه‌های سیما و منظر در این شهر است. طی یک مطالعه زمینه یابی از بين جامعه آماری شامل کارشناسان و مهندسین نظام مهندسی ساختمان شهرستان قروه در سال 1400 تشكيل مي‌دهند كه تعداد آنان 85 نفر است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران (1977)، 70 نفر تعيين گرديد اين پرسشنامه شاخص های هویت شهری را در ابعاد 1) کالبدی، 2) عملکردی(فعالیتی)3) ادراکی(ذهنی)، مورد سنجش قرار می‌دهد. روایی صوری پرسشنامه به تایید متخصصین رسیده است. در ضمن ضريب پايايي آن برای شاخص کالبدی810/0، عملکردی (فعالیتی)712/0 و ادراکی(ذهنی) 799/0 می‌باشد. داده های گردآوری شده با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و نیز آزمون t یک نمونه ای و آزمون فریدمن تجزیه و تحلیل شد. نتایج آزمون t یک نمونه ای نشان داد، از دیدگاه پاسخ گویان شاخص های کالبدی، عملکردی(فعالیتی) و ادراکی ذهنی در ارتقاء هویت شهری نقش دارد. از این رو می توان نتیجه گیری کرد که در تهیه طرح ها و برنامه های شهری جهت سامان دهی به وضعیت شهرها توجه به عوامل یاد شده می‌تواند به هویت بخشی به سیما و منظر شهری موثر واقع گردد.

واژگان کلیدی :
سیما و منظر شهری، هویت شهری، بافت مرکزی، قروه