امكان سنجي جاذبه هاي منطقه سرولات شهر چابکسر از توابع شهرستان رودسر با هدف تبديل آن به يك سايت گردشگري
امكان سنجي جاذبه هاي منطقه سرولات شهر چابکسر از توابع شهرستان رودسر با هدف تبديل آن به يك سايت گردشگري
دوره 1، شماره 4، آبان 98، صفحه 0 - 0
نویسندگان : آرزو رمضانپور مقدم * و مجید سنایی

چکیده :
برنامه هاي مربوط به اوقات فراغت و گردشگري پديدة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تلقي مي شوند. برخي صاحبنظران عقيده دارند كه گردشگري به منزلة نيروي محرك توسعة اقتصادي كشورهاست. با توجه به اهميت گردشگري، تدوين راهکارهاي مناسب اعتمادپذيري گردشگران به مناطق مورد بازيد و در نتيجه جذب گردشگر از اهميت بالايي برخوردار است. امروزه گردشگري به عنوان سومين صنعت گردشگري (پس از نفت و خودرو سازي ) و پوياترين صنعت از لحاظ تحرك و ايجاد زمينه هاي اشتغال و توسعه همه جانبه در جهان به خودنمايي پرداخته و جلوه گر شده و توانسته است تغييراتي شگرفی در فضاي زندگي و چشم اندازهاي جغرافيايي نواحي مختلف به وجود آورده و اثرات عميقي در چهار چوب زندگي افراد و جوامع و كشورهاي زيادي بر جاي گذارد. اين وضعيت ما را مكلف مي نمايد با هدف دست يابي به حق السهم خود از ثمرات اين صنعت از تمام توان و امكانات موجود بهره برداري نماييم.

واژگان کلیدی :
سایت گردشگری، توسعه پایدار، منطقه سرولات، اقتصاد گردشگری