عکاسی جنگ داعش
عکاسی جنگ داعش
دوره 3، شماره 26، شهریور 1400، صفحه 100 - 93
نویسندگان : عطیه نتاج مجد * و مهدی توکلی

چکیده :
در عکس ظرفیت های ناشناخته ای وجود دارد که از حیث واقعیت به مراتب به آنچه رخ داده نزدیک تر از روایت های ادبی و تاریخی است. عكاسي جنگ، تاثيرات عميقي بر افكار عمومي دارد.عكاسي جنگ طرز تلقي مردم نـسبت بـه جنـگ و نيـز نحـوه ي پوشـش خبـري از سـوي مطبوعات را به كلي متحول كرد. مردم معمولاً با خوانـدن يـك گـزارش در روزنامـه تـصور درستي از واقعيت هاي شوم جنگ پيدا نمي كنند، اما معمولاً با ديدن يك عكـس يـا تـصوير جنگي خيلي موثرتر و سريع تر به اين واقعيت پي مي برند. مقاله حاضر سعی دارد به بررسی عکاسی جنگ داعش با استفاده از تصویر سازی برای شکل دهی به ادراک وذهنیت اشخاص ونهادها و بازیگران از موقعیت، ویژگی ها و محتوا بپردازد. در واقع این گروه توانسته اند از خود تعریف هویتی جدیدی را ارائه و براساس همین تعریف جدید، «خود» و «دیگری،» «دوست» و «دشمن» را باز تعریف کنند در راستاي بررسی چرایی این مسئله، پاسخ اصلی مقاله حاضر این است که تصاویر جایگاهی برجسته در نمایش خشونت داعش داشته و انعکاس آنها تأثیرات زیادی را بر زیست اجتماعی مردمان داشته است.

واژگان کلیدی :
عکاسی جنگ، داعش،جنگ سوریه، نمایش خشونت