بررسی انگیزش تحصیلی دانش آموزان
بررسی انگیزش تحصیلی دانش آموزان
دوره 2، شماره 12، تیر 99، صفحه 15 - 24
نویسندگان : صابر شفیعی * و مسعود کرمی

چکیده :
مقاله حاضر از نوع مروری- کتایخانه ای است که با توجه به مطالعات کتابخانه ای و جمع آوری نظران دانشمندان گردآوری شده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی انگیزش تحصیلی دانش آموزان است کهبا استفاده از مطالعات کتابخانه ای عوامل موثر بر آن نیز شناسایی می شود. نتیجه این مقاله نشان می دهد که یکی از فاکتور های مهم در حوزه تحصیلی، انگیزش تحصیلی است که اگر معلمان بتوانند این انگیزش را در دانش آموز به وجو آورند، راه را برای پیشرفت تحصیلی هموار ساخته اند.

واژگان کلیدی :
انگیزش تحصیلی، عملکرد تحصیلی، دانش آموزان