مؤثریت تداوی بوسیله لایزر جهت رفع موهای زائد
مؤثریت تداوی بوسیله لایزر جهت رفع موهای زائد
دوره 2، شماره 18، دی 99، صفحه 82 - 78
نویسندگان : زینب همراز *

چکیده :
پوست بزرگترین و خارجی ترین اندام بدن است. طی سالهای گذشته توجه زیادی به نقش لایزر و سایر منابع نوری در رفع موهای ناخواسته معطوف شده است. مطالعه حاضر مطالعه بر روی 120 نفر که قبلا در کلینیک‌های شخصی در شهر مزار شریف مورد تداوی قرار گرفته بودند؛ صورت گرفت. داده‌ها با استفاده از نرم افزار spss مورد آزمون قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که اوسط سنی افراد مورد بررسی 31 سال بود. اوسط مراجعه جهت تداوی 5.6 بار و حداکثر پاسخ در موهای تیره در افراد با تعداد مراجعه تداوی بیشتر از 5 بار مشاهده گردیده است. آزمون آنالیز مدل رگرسیون لجستیک نشان داد که تعداد مراجعه جهت تداوی بر رفع موهای ناخواسته تأثیر بسزایی دارد. نتایج نشان داد که ضخامت مو، رنگ مو و تعداد دفعات مراجعه به دکتر عواملی مؤثر در از بین بردن موهای ناخواسته با لایزر است. برای کارایی بهتر لایزر، تعداد مراجعه به دکتر بیشتر با زمان پیگیری طولانی‌تر و منظم‌ تر توصیه می‌گردد.

واژگان کلیدی :
لایزر، موهای زائد، رگرسیون، دفعات مراجعه به دکتر