اهداف و چشم انداز
 
اهداف

مجله  پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات با هدف ایجاد بستر علمی برای تحلیل، فراتحلیل، نقد و تعاطی افکار در زمینه رشته های مختلف علوم انسانی، هنر، علوم فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم کشاورزی و منابع طبیعی و علوم پزشکی و نیز انتشار یافته های پژوهشی در گستره رشته های مختلف علوم انسانی، هنر، علوم فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم کشاورزی و منابع طبیعی و علوم پزشکی منتشر می گردد. این مجله، سعی دارد به عنوان یک منبع اطلاعاتی و تحلیلی به نشر یافته های جدید بپردازد و از انواع مقالات پژوهشی، تحلیلی، فراتحلیلی، گزارش تک بررسی، روش شناسی و دیگر انواع مقالات، منطبق بر دستورالعمل نگارشی استقبال می کند.

 

چشم‌انداز

مجله ژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات مقالاتی که در حوزه رشته های مختلف علوم انسانی، هنر، علوم فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم کشاورزی و منابع طبیعی و علوم پزشکی باشند را جهت بررسی و ورود به فرایند داوری می‌پذیرد.