ارسال مقاله به کنفرانس های علمی

   کنفرانس علمی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران

 

 

        وب سایت کنفرانس: www.2scmahi.ir

      ثبت نام و ارسال مقاله در کنفرانس

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

کنفرانس علمی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد

 

 

 

  •  

    وب سایت کنفرانس: www.scraimsae.ir

     ثبت نام و ارسال مقاله در کنفرانس

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

کنفرانس علمی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران

 

 

      ثبت نام و ارسال مقاله در کنفرانس