دوره 4، شماره 44، اسفند 1401، صفحات 76 - 85
نویسندگان : رضا کیانی و علی اکبر جوکار *

چکیده :
هدف: بررسی نقش سیستم اداری در تاثیرگذاری انواع استراتژی بازاریابی تحقق یافته و عملکرد شرکت. روش تحقیق: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه سطوح مدیریت و کارشناسان شرکتهای دانش بینان فناوری مالی پارک علم و فناوری پردیس تهران بوده که حجم نمونه 98 نفر از بین آنها انتخاب شده و با پرسشنامه ای که روائی و پایایی آن تائید شده مورد سنجش قرار گرفته است. به ‌منظور تجزیه‌ و تحلیل داده ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص های مرکزی از امار توصیفی و نرم‌افزار24 SPSS و برای برای تجزیه‌ و تحلیل امار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم‌افزار PLS2 Smart استفاده ‌شده است. یافته ها: یافته-های حاصل از پرسشنامه در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام گرفته است و با استفاده از آزمون¬های مختلف آماری مدل مفهومی پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و فرضیات مربوط به آن آزمون شده است. فرضیات اصلی تحقیق مبنی بر تاثیر انواع استراتژی های بازاریابی واقعی بر عملکرد بنگاه با نقش میانجی سیستم‌ اداری بطور قوی تائید شد. نتایج: انواع استراتژی بازاریابی تحقق یافته که شرکت های دانش بینان اتخاذ می کنند بطور موثری بر عملکرد مالی و غیر مالی این شرکتها موثر است. علاوه بر این وضعیت تاثیر سیستم‌ اداری می تواند به این روند شدت بیشتری ببخشد.

کلمات کلیدی :
سیستم اداری، عملکرد، استراتژی بازاریابی تحقق یافته


مشاهده مقاله
179
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۲ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۹ مهر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۲ اسفند ۱۴۰۱