دوره 4، شماره 35، خرداد 1401، صفحات 1 - 13
نویسندگان : الهه الوندی *

چکیده :
هدف از این پژوهش بررسی رابطه چندگانه بین انطباق پذیری مسیر شغلی و انگیزش شغلی با رضایت شغلی بود.پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری را کلیه کارکنان شرکت نما گستر سپاهان و شرکت طلوع ایرانیان تشکیل می دادند.از این جامعه نمونه ای 157نفری ازطریق نمونه گیری تمام شمارش انتخاب شد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا(1967).پرسشنامه انطباق پذیری مسیرشغلی یوسفی (1390). پرسشنامه انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام(1967) بود که برای تعیین روایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.ضریب پایایی بازآزمایی پرسشنامه رضایت شغلی،انطباق پذیری مسیرشغلی و انگیزش شغلی به ترتیب 86/0، 77/0 ،79/0 بدست آمد. داده های گردآوری شده از طریق آمار توصیفی،ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام مورد بررسی قرار گرفت و نتایج تحلیل همبستگی پیرسون نشان داد که بین انطباق پذیری مسیر شغلی و مولفه های آن (به جزبازخورد) و انگیزش شغلی و مولفه های آن با رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام، سهم انطباق پذیری مسیر شغلی را در پیش بینی رضایت شغلی را نشان می دهد (000/0P<). مولفه هویت وظیفه انگیزش شغلی، بیشترین سهم پیش بینی رضایت شغلی را نشان می دهد (000/0p).از یافته های این پژوهش می توان برای افزایش رضایت شغلی کارکنان سازمان ها استفاده نمود.

کلمات کلیدی :
شغل، رضایت شغلی، انطباق پذیری مسیرشغلی، انگیزش شغلی.


مشاهده مقاله
517
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۲ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۰۷ تیر ۱۴۰۱