دوره 1، شماره 5، آذر 98، صفحات 0 - 0
نویسندگان : سیده طاهره موسوی راد * و اسداله عادلی امین

چکیده :
مقاله حاضر با روش کتابخانه ای در پی بررسی وضعیت بهداشتی مکان های ورزشی و رابطه ی ان در جذب جوانان میپردازد .چرا که علیرغم توجهی که به امور بهداشتی در جامعه مدرن میکنند هنوز هم باشگاهها از بهداشت مناسبی برخوردار نیستند .بهداشت و ورزش اهداف عالی مشترک سلامت جسم و روح هستند برای رسیدن به این اهداف علم تربیت بدنی و بهداشت در بسیاری از موارد به طور مستقیم به کمک هم می شتابند. از طرفی ورزش میتواند برای پیشگیری و درمان و بازتوانی و نوتوانی بسیاری از بیماری ها و اختلالات جسمی و روحی به کار رود و در درمان و توانبخشی برخی از اسیب ها ،بیماری های عصبی ،عضلانی اسکلتی و اختلالات مربوط به شکل و وضعیت اندام ها موثر است. از طرف دیگر سازمان بهداشت جهانی گزارش کرده است که افزایش فعالیت بدنی در یک جامعه باعث کاهش هزینه های مراقبت های بهداشتی و کاهش میزان مرگ و میر میشود .کارشناسان راههای دستیابی به سلامت و تندرستی را عوامل مختلفی مثل :تغذییه مناسب ،رعایت اصول بهداشتی از لحاظ فردی و همچنین بهداشت در مکانها و باشگاههای ورزشی و اجرای فعالیت های بدنی می دانند که هر یک به نوبه خود نقش بسزایی در تامین سلامت جسم و روح افراد و همچنین جذب هر چه بیشتر جوانان به ورزش و فعالیت های بدنی را در پی دارد.بهداشت ورزشی و کسب جسمانی و روانی از طریق ورزش از موضوعاتی است که توجه افراد زیادی را به خود جلب کرده است و هر روزه بر دامنه فعالیت در این زمینه افزوده می شود.

کلمات کلیدی :
جوانان، مکانهای ورزشی، مفهوم بهداشت، سلامت جوانان