دوره 2، شماره 14، شهریور 99، صفحات 79 - 72
نویسندگان : فاطمه نوری *

چکیده :
واژه طبقه به معنای رسته ای از مردم؛ دسته یا صنف و مرتبه است و در برابرclass در زبان فرانسه است که خود از ریشه لاتینclassis گرفته شده است. مفهوم طبقه نخستین بار توسط آدام اسمیت مطرح شد. تعاریف زیادی از طبقه داده شده از جمله:آرتور بویر(۱۹۰۲) معتقد بود طبقه اجتماعی؛مجموعه ای از گروه های اجتماعی است که از شرایط اقتصادی؛روابط تولیدی؛منزلت اجتماعی و موضع سیاسی مشابهی برخوردارند. (آلن؛۳۴۲:۱۳۸۰) قاجار نام دودمانی بود که از سال۱۷۹۴تا۱۹۲۵ بر ایران حکم راندند. آنان از ترکمان های استرآباد گرگان بودند. نام قاجار ریشه در کلمه ی آقاجر به معنی جنگ جوی جنگل دارد. در این دوره سرمایه داری در جهان غرب گسترش یافت. تحولاتی چون صنعت چاپ ؛تلگراف؛تلفن و....رونق یافته بود. این ارتباطات باعث تغییر در ساختار طبقاتی ایران در دوره قاجارشد. از جمله اعزام دانشجویان به خارج از کشور. (آراسته خو؛۶۶۹:۱۳۸۱)

کلمات کلیدی :
قاجار، ساختار طبقاتی، سرمایه داری، ایران، روشنفکران