دوره 5، شماره 54، دی 1402، صفحات 86 - 92
نویسندگان : محمد مومنی و مهدی اکبرزاده و احمد زیدی و محمدجواد خدایاری و علیرضا قیاسی *

چکیده :
در دنیای امروز، با افزایش مهاجرت و تنوع فرهنگی، آموزش چندفرهنگی به یک ضرورت تبدیل شده است. برنامه ریزی درسی برای یادگیری چندفرهنگی در بین دانش آموزان، باید به گونه ای باشد که دانش آموزان را قادر به درک و احترام به تفاوت های فرهنگی کند. یادگیری چندفرهنگی به معنای یادگیری در مورد فرهنگ های مختلف و توسعه توانایی درک و احترام به این فرهنگ ها است. برنامه ریزی درسی برای یادگیری چندفرهنگی باید به گونه ای طراحی شود که به دانش آموزان کمک کند تا دیدگاه های مختلف را درک کنند و با افراد از فرهنگ های مختلف ارتباط برقرار کنند. در این مقاله، به بررسی اصول و چالش های برنامه ریزی درسی برای یادگیری چندفرهنگی در بین دانش آموزان پرداخته می شود. سپس به بررسی ویژگی های برنامه ریزی درسی چندفرهنگی و همچنین، به ارائه پیشنهاداتی برای بهبود این برنامه ریزی می پردازد.

کلمات کلیدی :
برنامه ریزی درسی، یادگیری چندفرهنگی، دانش آموزان، فرهنگ


مشاهده مقاله
141
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۶ آبان ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۸ آذر ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۸ دی ۱۴۰۲