دوره 2، شماره 11، خرداد 99، صفحات 55 - 65
نویسندگان : صابر شفیعی * و امیر محمد جوهری

چکیده :
مقاله حاضر از نوع مروری کتابخانه ای است که با توجه به مطالعات کتابخانه ای و با گردآووری نظرات صاحبنظران گردآوری و نگاشته شده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی تاثیر سواد رسانه ای بر میزان آگاهی دانش آموزان است که نتایج این مقاله نشان می دهد که هرچه سواد رسانه ای معلمان بیشتر باشد و در بکارگیری آن کوشاتر باشند به همان میزان دانش آموزان نیز سواد رسانه ای بیشتر خواهند داشت که این میزان سواد رسانه ای بر میزان آگاهی دانش آموزان تاثیر مستقیم دارد و آگاهی آنان را افزایش می دهد. لذا معلمان باید در افزایش سواد رسانه ای خود و ارائه آن به دانش آموزان تمام تلاش خود را بکار گیرند تا دانش آموزان نیز با توجه به سواد رسانه ای ارائه شده میزان آگاهی خود را افزایش دهند.

کلمات کلیدی :
سواد رسانه ای، آگاهی، دانش آموزان