دوره 6، شماره 58، اردیبهشت 1403، صفحات 60 - 71
نویسندگان : علی محمودی عالمی * و نرجس جعفری

چکیده :
یکی از نشانه های فرهنگی در مناطق مختلف دنیا لباس های محلی است. به اعتقاد کارشناسان، پوشاک بارزترین سمبل فرهنگی، مهمترین و مشخص ترین مظهر قومی و نشانه فرهنگی است که به سرعت تحت تأثیر پدیده های فرهنگ پذیری در میان جوامع گوناگون انسانی قرار می گیرد. بنابراین آنچه از معنای مد درجامعه ماباید مد نظر قرارگیرد، مدی است که طراحی لباس داشته باشد، آن هم براساس فرهنگ غنی ایرانی امرو‌زه. در این تحقیق تلاش شده است تا علاوه بر شناساندن اقوام گیلانی و نوع پوشاک محلی مردم آن به باز آفرینی این پوشاک در طراحی لباس معاصر پرداخته شود. بر این اساس، انواع طرح ها، ‌تنوع رنگ ها در البسه محلی مناطق مختلف گیلان، بررسی و شناسایی گردید تا با توجه به چگونگی تناسب آن ها در امروزی کردن لباس اجتماع بانوان به کار گرفته شود. روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی بوده ‌از روش های کتابخانه ای و میدانی ونیز از پژوهش هایی که در حوزه مطالعات اقوام شمال ایران در محدوده استان گیلان انجام گرفته مورد رجوع و ‌استفاده قرار گرفته است.

کلمات کلیدی :
لباس محلی،گیلان، میراث فرهنگی، پوشاک معاصر، هویت ملی، طراحی لباس


مشاهده مقاله
41
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۴ مهر ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۳ آذر ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳