دوره 4، شماره 44، اسفند 1401، صفحات 63 - 75
نویسندگان : حسین کدخدا * و حمید فتاحی

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر اثربخشی درمان ذهن آگاهی بر اضطراب و خودباوری مبتلایان به دیابت نوع2می باشد. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری دو ماهه همراه با گروه گواه و جامعه آماری 222 نفر بیمار دیابتی مراجعه کننده به کلینیک دیابت ،بیمارستان ۵۵۰ ارتش در زمستان1398 بود که از میان آنها 30 نفر(مرد) به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شد و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطّلاعات آزمون خودباوری بک سال( 1985) و مقیاس اضطــراب هامیلتــون (1960 ) بود.براي هر دو گروه پيش آزمون و پس آزمون انجام شدو گروه آزمايش 10 جلسه تحت درمان ذهن آگاهي قرارگرفتند و پس از آن پس آزمون انجام شد. نتایج نشان داد که درمان گروهی ذهن آگاهی بر اضطراب وخودباوری مبتلایان به دیابت نوع 2 موثر است.و پيشنهاد مي شود كه از مشاوره روانشناختي جهت درمان و بهبودي بيماران ديابتي استفاده شود.

کلمات کلیدی :
ذهن آگاهی، اضطراب، خودباوری و دیابت نوع2


مشاهده مقاله
203
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۳ شهریور ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۳ آذر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۲ اسفند ۱۴۰۱