دوره 5، شماره 49، مرداد 1402، صفحات 155 - 171
نویسندگان : مرضیه جباری دیزیچه * و علی اصغر نظری و سهیلا ایمانی و مسلم محمودی

چکیده :
روانشناسی مثبت گرا زیرمجموعه ای از روان شناسی سنتی است. عمده تمرکز روانشناسان در این حوزه بر بهبود کیفیت زندگی و پیشگیری از ایجاد بیماری های روانی می باشد. هدف اصلی روانشناسی مثبت‌گرا کمک به افراد برای درک بهتر مهارت‌ها و توانایی‌هایی است که دارند و یا توانایی‌هایی که برای دستیابی به تعادل روانی نیاز است که داشته‌ باشند. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر آموزه های روانشناسی مثبت گرا بر مهارت های اجتماعی و هیجانی دانش آموزان و به روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که مثبت اندیشی دانش آموزان نقش موثری بر ارتقا مهارت های اجتماعی و هیجانی آنان داشته و آموزش مهارت های مثبت اندیشی می تواند به عنوان روشی کارآمد در این زمینه برای دانش آموزان استفاده گردد.

کلمات کلیدی :
مثبت اندیشی، مهارت های اجتماعی، دانش آموزان


مشاهده مقاله
218
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۳ خرداد ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۰۹ تیر ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۳۱ مرداد ۱۴۰۲