دوره 5، شماره 49، مرداد 1402، صفحات 172 - 187
نویسندگان : فرناز رفیعی * و افسانه طائی و لیلا خبیری و رقیه صادقی

چکیده :
خودکارآمدی به باور دانش آموزان درباره توانایی های خود برای فهمیدن یا انجام دادن تکالیف درسی دلالت دارد و به عنوان یک عامل انگیزشی فعال کننده، نیرو دهنده، نگهدارنده و هدایت کننده رفتار به سوی هدف تعریف شده است. این تحقیق با هدف بررسی تأثیر عکس العمل رفتاری و بازخورد نوشتاری معلم بر خودکارآمدی و حل مسئله ریاضی دانش آموزان و به روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است. یافته ها نشان می دهد ارائه بازخورد نوشتاري توسط معلم، مي تواند عملكرد يادگيرندگان را در حوزه هاي خودكارآمدي و حل مسائل دروس ارتقا دهد.

کلمات کلیدی :
خودکارآمدی، بازخورد نوشتاری، ارزشیابی، دانش آموزان


مشاهده مقاله
342
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۳ تیر ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۲۸ تیر ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۳۱ مرداد ۱۴۰۲