دوره 5، شماره 46، اردیبهشت 1402، صفحات 33 - 48
نویسندگان : نرگس ابراهیمی خبیر *

چکیده :
هدف از این پژوهش تعیین اثر بخشی درمان شناختی رفتاری بر اختلال خوردن، تصویر بدن، عزت‌نفس و خودپنداره ی مثبت بود. جامعه‌ی آماری عبارت است از کلیه ی زنان دارای اضافه‌وزن مراجعه کننده به مراکز درمانی و تغذیه ی شهر اصفهان در پاییز و زمستان 1396 بود. نمونه‌گیری بصورت در دسترس انجام گردید. تعداد30 نفر زن دارای اضافه‌وزن در غالب دو گروه15 نفره، آزمایش و کنترل تقسیم شدند. به گروه آزمایش 8 جلسه درمان شناختی رفتاری آموزش داده شد. ابزار گرد آوری داده‌ها پرسش نامه ی اختلال خوردن کارنر و همکاران، پرسش نامه ی تصویر بدن MBSRQ ، پرسش نامه ی عزت‌نفس آیزنک و پرسش نامه ی خودپنداره ی مثبت کی.جی.آگراوال بود. از آزمونهای کولموگروف اسمیرونوف ، لوین و تحلیل کوواریانس برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد درمان شناختی رفتاری بر کاهش اختلال خوردن، افزایش عزت نفس، خودپنداره و تصویر بدن اثر بخشی داشته است (05/0 >p ).در نتیجه می توان بیان نمود که درمان شناختی رفتاری می تواند سبب تغییرات سودمند و مفید در زمینه ی متغیر های مورد مطالعه گردد، لذا می توان از این روش برای افزایش عزت نفس و بهبود خود پنداره و تصویر بدن و کاهش اختلال خوردن در میان زنان استفاده نمود.

کلمات کلیدی :
درمان شناختی رفتاری، اختلال خوردن، تصویر بدن، خودپنداره، عزت ‌نفس


مشاهده مقاله
211
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۵ آبان ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۰۴ دی ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲